Sklic sveta vrtca

Sklicujem 2. redno sejo Sveta VRTCA »Martin Krpan« Cerknica v šolskem letu 2015/2016, ki bo v zbornici Vrtca »Martin Krpan« Cerknica, Cesta na Jezero 17

v sredo, 23. 3. 2016, ob 17.30.

Predlog dnevnega reda:

1. Obravnava in sprejem dnevnega reda
2. Pregled sklepov 2. redne seje v šolskem letu 2015/2016
3. Potrditev letnega dopusta ravnatelja za leto 2016
4. Sprejem Poslovnega poročila Vrtca »Martin Krpan« Cerknica za leto 2015
5. Analiza vpisa v vrtec
6. Sprememba cen programov predšolske vzgoje in varstva v Vrtcu »Martin Krpan« Cerknica
7. Finančni načrt za leto 2016
8. Samoevalvacijsko poročilo ravnatelja
9. Predlogi, pobude, vprašanja članov sveta vrtca
10. Določitev dela plače za delovno uspešnost ravnatelja za leto 2015

Prosimo, da morebitno odsotnost sporočite v tajništvo Vrtca Cerknica na tel. št. 01/ 705 00 79 ali po e-pošti na naslov svet.vrtca@vrtec-cerknica.si.

Predsednica Sveta
Vrtca »Martin Krpan« Cerknica
Jelka Škrubej Širaj, l.r.