Javni poziv za vpis predšolskih otrok v Vrtec Martin Krpan Cerknica za šolsko leto 2021/2022

Vrtec Martin Krpan Cerknica objavlja razpis za vpis predšolskih otrok v dnevni program vrtca za šolsko leto 2021/2022 (vpis z dnem 1. 9. 2021).

Vpisni postopek bo prilagojen varovalnim ukrepom v zvezi z epidemijo Covid-19. Obrazec za vpis Vloga za sprejem otroka v dnevni program Vrtca Martin Krpan Cerknica dobite na spletni strani vrtca (http://www-vrtec.cerknica.si, pod zavihkom »Obrazci in vloge«). V kolikor nimate možnosti tiskanja, nam to sporočite na tel. št. 01/70-50-079. Na želen naslov vam ga bomo poslali po pošti.

Izpolnjen obrazec Vloga za sprejem otroka v dnevni program Vrtca Martin Krpan Cerknica, posredujte v vrtec, najkasneje do srede, 31.3.2021, na enega izmed naslednjih načinov:

  • priporočeno po pošti na naslov: Vrtec Martin Krpan Cerknica, Cesta na Jezero 17, 1380 Cerknica ali
  • na e-naslov: uprava@vrtec-cerknica.si ali
  • v poštni nabiralnik pred glavnim vhodom enote Cerknica.

Starši/skrbniki boste o sprejemu otroka v vrtec pisno obveščeni najpozneje do konca meseca junija 2021.

V primeru, da bo prijav za sprejem otrok v programe vrtca z dnem 1. 9. 2021 več, kot je prostih mest, bo v skladu z Odlokom o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Martin Krpan Cerknica (Ur. l. RS, št. 26/2011 in 62/2017) o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec.

1. člen Odloka o spremembi Odloka o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Martin Krpan Cerknica (Ur. l. RS, Št. 62/2017) pravi, da komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:

zap. št. kriterij št. točk
1 Prebivališče:

–          otrok in eden od staršev/skrbnikov ima, na zadnji dan roka za oddajo vloge, stalno prebivališče na območju Občine Cerknica

–          ali otrok tujcev, ki ima skupaj vsaj z enim od staršev/skrbnikov, na zadnji dan roka za oddajo vloge, stalno ali začasno prebivališče na območju Občine Cerknica

70
2 Otrok z razvojnimi in drugimi zdravstvenimi težavami:

–          potrdilo o oddaji popolne vloge za začetek postopka o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami

–          mnenje multidisciplinarnega tima, ki otroka obravnava, da je zaradi otrokovih (razvojnih) težav nujna vključitev v vrtec

–          Odločba centra za socialno delo o pravici do dodatka za nego otroka, ki mora biti veljavna na dan, ki je v razpisu določen za sprejem otrok v vrtec

40
3 Otroci, ki jim je bil odložen vpis v osnovno šolo 30
4 Otrok, ki je bil v preteklem šolskem letu uvrščen na čakalni seznam, pa med šolskim letom ni bil sprejet v Vrtec Martin Krpan Cerknica, zaradi pomanjkanja prostih mest v vrtcu, če starši/skrbniki niso odklonili ponujenega mesta 50
5 Otrok staršev, ki imajo enega ali več sorojencev že vključenih v Vrtec Martin Krpan Cerknica, razen ko ta otrok v tekočem koledarskem letu dopolni starost šestih let in vključujejo otroka, ki na dan, ki je v javnem razpisu/pozivu opredeljen kot datum sprejema otrok v vrtec, dopolni starost najmanj 11 mesecev in zanj starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta za poln delovni čas 10
6 Vloga oddana za Vrtec Martin Krpan Cerknica istočasno za dva ali več otrok iz iste družine, kjer oba ali vsi otroci na dan, ki je v javnem razpisu/pozivu opredeljen kot datum sprejema otrok v vrtec dopolnijo starost najmanj 11 mesecev in starši za nobenega od otrok ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta za polni delovni čas 10
7 Število otrok v družini – en otrok vsak otrok 5 točk

Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.

 

Pomembno: Staršem, ki so Vloge za sprejem otroka v dnevni program Vrtca Martin Krpan Cerknica že oddali, le-teh ni potrebno ponovno oddajati.

Dodatne informacije dobite po telefonu pri svetovalni delavki na tel. št. 01/70-50-077 od 8. do 14. ure.

 

Accessibility