Dnevni program

DNEVNI PROGRAM

Je osnovni program, ki ga ponujamo v našem vrtcu. Obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok in traja od 6 do 9 ur dnevno v okviru poslovnega časa vrtca.

Izvajamo ga za otroke…

•    prvega starostnega obdobja (od prvega leta starosti do treh let)
•    drugega starostnega obdobja (od treh let do vstopa v šolo)

Otroci so lahko razporejeni v naslednje vrste oddelkov…

•    starostno homogene oddelke – otroci enake starosti (starostni razpon enega leta)
•    starostno heterogene oddelke – otroci različne starosti (do treh let ali od treh let do vstopa v šolo)
•    kombinirane oddelke – različno stari otroci (od prihoda v vrtec do vstopa v šolo)

Strokovna podlaga za naše delo je nacionalni program KURIKULUM ZA VRTCE, ki v središče postavlja otroka, njegove razvojne značilnosti, individualne zmožnosti in posebnosti, omogoča individualnost, drugačnost in izbiro ter spoštovanje zasebnosti in intimnosti otroka. Cilj kurikula je večje upoštevanje človekovih in otrokovih pravic, upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok. Otrok je aktiven udeleženec procesa, ki z raziskovanjem, preizkušanjem in možnostjo izbire dejavnosti pridobiva nova znanja in spretnosti. Temeljni poudarki so na vzgojno-izobraževalnem procesu ter na celoti interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok uči.

PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE S PRILAGOJENIM IZVAJANJEM IN DODATNO STROKOVNO POMOČJO

Program se za otroke s posebnimi potrebami izvaja znotraj dnevnega programa. Pogoji za delo z otroki so opredeljeni v odločbah, izdanih po zaključenih postopkih usmerjanja. Za vsakega otroka je izdelan individualiziran program. Ustvarjamo pogoje za optimalen razvoj otrok s posebnimi potrebami. Prizadevamo si, da je njihova vključenost v življenje vrtca pozitivna izkušnja za vse otroke.

Skip to content