Gradivo k točki 4

SVET STARŠEV

V svetu staršev ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku. Prvi svet staršev skliče ravnatelj, ostale pa sklicuje predsednik sveta staršev. Svet staršev šteje 23 članov in se bo sestal 2x letno oz. po potrebi.

Pristojnosti sveta staršev:

– predlaga dodatne dejavnosti

– daje soglasje k predlogom ravnatelja

– daje mnenje o letnem delovnem načrtu

– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom

– voli predstavnike v svet vrtca.

Delo sveta staršev opredeljuje POSLOVNIK SVETA STARŠEV

ZAKONODAJA V PREDŠOLSKI VZGOJI

Predšolsko vzgojo v vrtcih urejata dva zakona, in sicer Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ureja pogoje za opravljanje ter določa način upravljanja in financiranja na vseh področjih vzgoje in izobraževanja.

Zakon o vrtcih ureja predšolsko vzgojo, ki poteka v javnih in zasebnih vrtcih (naloga vrtcev, cilji in načela, vrsta možnih programov v vrtcih, financiranje, pogoji za izobrazbo strokovnih delavcev, delovna obveznost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja, zbiranje in varstvo osebnih podatkov v vrtcu ipd.).

Posamezna vprašanja podrobneje urejajo podzakonski predpisi.

Skip to content