Ceno programa vrtca na podlagi Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 in spremembe) in Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 129/06 in spremembe) določi občina ustanoviteljica.

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10 in spremembe) določa, da s 1. 1. 2012 o znižanem plačilu vrtca odločajo pristojni centri za socialno delo.

Način plačila programa Vrtca Martin Krpan Cerknica poleg veljavne zakonodaje določa še Pogodba o medsebojnih pravicah, obveznostih in dolžnostih staršev in vrtca, ki jo starši podpišejo pred vključitvijo otroka v vrtec.

Dohodkovne razrede glede na povprečno neto plačo uporabljene za določitev plačil staršev si lahko ogledate TUKAJ.

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Martin Krpan Cerknica in dodatnih ugodnostih za starše si lahko ogledate TUKAJ.

Z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ starši za drugega otroka plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačila vrtca. Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za tretjega in vsakega naslednjega  otroka. Če pa se tretji ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, center o tem odloči s posebno odločbo.

V skladu z 2. odstavkom 29. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 in spremembe),  znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ali zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so oproščeni plačila za mlajšega otroka. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem

POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE ZNIŽANEGA PLAČILA VRTCA

Starši, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju občine Cerknica, vložijo izpolnjeno Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na Center za socialno delo Cerknica. Starši, ki imajo skupaj z otroci stalno prebivališče v drugih občinah, Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev vložijo na krajevno pristojni center za socialno delo.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

Starši otrok novincev vložijo Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev v mesecu pred vstopom otroka v vrtec. Starši, ki imate v vrtec že vključenega otroka, pa v tem času na pristojni center za socialno delo sporočite le spremembo na obrazcu, ki si ga lahko natisnete TUKAJ.

Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge  za obdobje enega enega leta. Če med upravičenostjo do pravice pride do spremembe dejstev in okoliščin (na krajevno pristojni CSD ste jih dolžni sporočiti v 8 dneh od nastale spremembe) , ki vplivajo na priznanje pravice, CSD o pravici odloči na novo.

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

POSEBNE OKOLIŠČINE

Center za socialno delo lahko v izjemnih primerih, kjer bi plačilo programa vrtca ogrozilo socialno varnost oseb ali iz drugih pomembnih razlogov, določi nižje plačilo za vrtec. Pri tem morajo biti posebej opredeljeni razlogi za neugoden socialni in materialni položaj osebe, na katere oseba ne more vplivati, jih pa je ob strokovni pomoči centra za socialno delo pripravljena začeti odpravljati, v dogovorjenem roku in na dogovorjen način.

Plačila so v celoti oproščeni tudi rejenci, ceno programa, v katerega je otrok vključen, pa krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo odda rejnik.