PRAVICE STARŠEV

Starši ste otrokovi glavni vzgojitelji. Nosite glavno odgovornost za otrokovo vzgojo in razvoj, zato…

 • imate pravico do soodločanja o vseh pomembnih vprašanjih v zvezi z vašim otrokom,
 • vas obveščamo o programu vrtca in jih spodbujamo, da sodelujete pri načrtovanju in izvajanju vzgojnih dejavnosti
 • z vami gojimo odprt dialog in vas sproti obveščamo o otrokovem razvoju, aktivnostih v skupini in v vrtcu
 • z informacijami o otroku in družini, ki nam jih otroci in starši zaupate, ravnamo odgovorno in jih ohranjamo zaupne
 • seznanjamo vas s spoznanji stroke o predšolskem otroku in vas skušamo ozaveščati o pomenu ustreznega vzgojnega ravnanja
 • vas ob vstopu otroka v vrtec spodbujamo, da s svojo prisotnostjo v skupini pomagate otroku pri prilagajanju na vrtec

OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA

Vašega otroka doživljamo kot našega otroka, zato se bomo trudili upravičiti vaše zaupanje, predvsem pa mu nuditi ljubezen in spoštovanje, ki ga čutimo do njega. Toda za to je potrebno tudi vaše sodelovanje in razumevanje. Zaradi nemotenega dela in tudi naše avtonomnosti, kot javnega strokovnega zavoda vas prosimo, da upoštevate naslednja pravila.

 • Ob sprejemu otroka v vrtec nujno predložite zdravniško potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
 • V vrtec lahko pripeljete le zdravega otroka.
 • Opozorite nas  na morebitne zdravstvene posebnosti in druge otrokove posebnosti.
 • Spoštujte dogovore in naš poslovni čas.
 • Zagotovite, da bo vaš otrok prihajal in odhajal v vrtec in domov v spremstvu odrasle osebe. Otroka pod nobenim pogojem ne smemo izročiti osebi mlajši od 10 let.
 • Upoštevajte 9-urni čas bivanja otroka v vrtcu.
 • Otroka osebno predajte vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice.
 • Redno izpolnjujte finančne obveznosti do vrtca in v predpisanem  roku oddajte vlogo za znižano plačilo.
 • Iz vrtca lahko izpišete otroka kadarkoli, le da morate predložiti pisno izjavo o izpisu 15 dni pred dnem izpisa.
 • Vsako spremembo naslova, telefona, števila družinskih članov  ter  daljšo odsotnost otroka sporočite upravi vrtca.
 • V primeru nalezljive bolezni takoj obvestite odgovorno osebo v vrtcu.
 • Zagotovite, da otrok zaradi varnostnih razlogov v vrtec ne bo nosil verižic, uhanov, nevarnih predmetov in igrač.
 • Otroka primerno oblecite in obujte, ker bo le tako varen in sproščen pri igri v vrtcu in na prostem v vsakem vremenu. Poleg tega naj ima otrok v vrtcu rezervna oblačila.
 • Spremljajte in upoštevajte navodila in obvestila na oglasnih deskah.

PRAVICE OTROK

Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic, ki so določene v mednarodnih dokumentih, ustavi in zakonih. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši, oziroma njihovi zakoniti zastopniki (v nadaljevanjem besedilu starši).

Otroci imajo pravico BITI OTROCI V VSEJ SVOJI ENKRATNOSTI IN NEPONOVLJIVOSTI, zato…

 • ne delamo razlik med otroci glede na raso, barvo, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno, etnično ali družbeno poreklo, premoženje, rojstvo ali kakršen koli drug položaj otroka, njegovih staršev ali zakonitega skrbnika
 • vsem otrokom zagotavljamo enake možnosti pri dejavnostih, ki potekajo v okviru programa vrtca.
 • spoštujemo osebno dostojanstvo in osebno integriteto otroka
 • spoštujemo in upoštevamo otrokov pogled na svet, njegovo razumevanje stvari, dogodkov in položajev ter čustveno odzivanje nanje
 • upoštevamo individualne in skupinske razlike med otroki in oblikujemo pogoje za izražanje teh razlik, pravico do izbire in drugačnosti
 • vzgojno delo z otroki oblikujemo glede na znanje in razumevanje otrokovega razvoja v posameznem starostnem obdobju in glede na značilnosti posameznega otroka
 • otroka varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem drugih otrok in odraslih, ob sumu zanemarjanja in zlorabe otroka obvestimo odgovorno osebo ali institucijo
 • zagotavljamo varno, razumevajočo in spodbudno okolje za otrokov telesni, duševni in socialni razvoj in na osnovi pozitivnih čustvenih, spoznavnih in socialnih izkušenj njegovo popolno zaupanje vase