1      OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

naziv organa
Vrtec Martin Krpan Cerknica
Cesta na Jezero 17
1380 Cerknica

Odgovorna uradna oseba: mag. Gvido Cigale, univ. dipl. psih.
Datum prve objave kataloga: 1.12.2008
Datum zadnje spremembe: 1.9.2009

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.vrtec-cerknica.si
Druge oblike kataloga: tiskana oblika, dostopna na upravi vrtca Cesta na Jezero 17, 1380 Cerknica

2      SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.1   Organigram in podatki o organizaciji organa

KRATEK OPIS DELOVNEGA PODROČJA ORGANA
delovno področje: predšolska vzgoja
Vrtec Martin Krpan Cerknica je javni zavod za predšolsko vzgojo, ki ga je ustanovila Občina Cerknica. Njegova  temeljna naloga je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.
Izvaja javno veljavni program KURIKULUM ZA VRTCE (1999)

SEZNAM VSEH NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT
     – enota Cerknica, Cesta na Jezero 17, 1380 Cerknica, tel: 00 386 1 70 50 080
– enota Grahovo, Grahovo 120, 1384 Grahovo, tel: 00 386 1 70 91 376
– enota Rakek, Stara cesta 5, 1381 Rakek, tel: 00 386 1 70 51 660

ORGANIGRAM ORGANA
a) UPRAVNO GOSPODARSKI SEKTOR
    uprava                                                   vzdrževalna služba               kuhinja
    – ravnatelj vrtca                                       – hišnik V                           – glavni kuhar V
– pomočnik ravnatelja vrtca                        – hišnik IV                          – kuhar V
– poslovni sekretar VI                                – čistilka II                          – kuhar IV
– administrator V                                       – perica II                          – kuhinjski pomočnik III
– računovodja VII/1                                   – šivilja IV                           – kuharski pomočnik II
– računovodja VI
– knjigovodja V
– spremljevalec gibalno oviranih otrok

b) STROKOVNO-SVETOVALNI SEKTOR
– svetovalni delavec
– organizator zdravstveno-higienskega režima
– organizator prehrane

c) PEDAGOŠKO-STROKOVNI SEKTOR
– vzgojitelj – vodja enote vrtca
– vzgojitelj
– pomočnik vzgojitelja

2.2   Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

pristojna oseba
mag. Gvido Cigale, univ. dipl. psih., ravnatelj
Cesta na Jezero 17, 1380 Cerknica
tel: 00 386 1 70 50 080
fax: 00 386 1 70 50 076
mail: vrtec.cerknica@guest.arnes.si

2.3   Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa
(preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi – http://zakonodaja.gov.si/
Predpisi lokalnih skupnosti – http://www.cerknica.si/
Predpisi EU – http://zakonodaja.gov.si/rpsi/kazala_chp/rps_chp_2.html

2.4   Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

predlogi predpisov
     – http://www.mss.gov.si/index.php?id=72
– http://www.cerknica.si/
– http://zakonodaja.gov.si/rpsi/kazala_chp/rps_chp_2.html

2.5   Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

seznam strateških in programskih dokumentov
     – letni delovni načrt vrtca
– finančni načrt
– letno poročilo
– razvojni načrt vrtca (v pripravi)

2.6   Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

vrste postopkov, ki jih vodi organ
     – postopki sprejema otrok v vrtec
– sodni postopki zaradi izterjave dolgov pri starših

2.7   Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

SEZNAM EVIDENC
Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005 in 25/2008) in drugi veljavni predpisi s področja VIZ
     – zbirka podatkov vpisanih in vključenih otrok
– zbirka podatkov – evidenca plačil staršev
– zbirka podatkov o otrocih, ki potrebujejo svetovanje oz. pomoč

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/2006) in drugi veljavni predpisi z delovno pravnega področja
     – zbirka podatkov delavcev,
– evidenca plač in drugih osebnih prejemkov
– evidenca o poškodbah pri delu

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/2007 in 36/2008)
     – zbirka podatkov o članih organov zavoda

Podatki v evidencah se pridobivajo na podlagi vlog lahko pa tudi po uradni dolžnosti.
Javna informacija je samo skupno število oseb v evidenci oziroma v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

2.8   Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

seznam zbirk
     – Publikacija Vrtca Martin Krpan Cerknica
– Kronika vrtca
zloženke
     – Prvič v vrtec  (SVS)
– Priporočilo staršem ob vstopu otrok v vrtec (ZHR)
– Svetovalna služba v vrtcu
– Preprečujmo širjenje nalezljivih bolezni

2.9   Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih
dokumentov

sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
– Odlok o ustanovitvi Vrtca Martin Krpan Cerknica
– Pravila Vrtca Martin Krpan Cerknica
– Poslovnik sveta Vrtca Martin Krpan Cerknica
– Pravilnik o obliki, vsebini in uporabi pečatov Vrtca Martin Krpan Cerknica
– Pravilnik o kriterijih in načinu sprejema predšolskih otrok v Vrtec Martin Krpan Cerknica
– Pravilnik o varnosti otrok v Vrtcu Martin Krpan Cerknica
– Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Martin Krpan Cerknica
– Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v Vrtcu Martin Krpan Cerknica
– Pravilnik o računovodstvu v Vrtcu Martin Krpan Cerknica
– Pravilnik o popisu Vrtca Martin Krpan Cerknica
– Izjava o zdravju in varnosti pri delu z oceno tveganja
– Register tveganj (v pripravi)

3     OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

opis dostopa do posameznih sklopov informacij
     – dostop prek spleta: www.vrtec-cerknica.si
– fizični dostop: na lokaciji Vrtca Martin Krpan Cerknica, Cesta na Jezero 17, 1380 Cerknica v času uradnih ur
vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure, ob sredah do 15.00 ure
– dostop za ljudi s posebnimi potrebami: dostop je mogoč skozi glavni vhod uprave v večnamenski prostor, kjer
omogočimo vpogled v dokumente javnega značaja
– po telefonu: 00 386 1 70 50 080

4      SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov, naštete so nekatere najpogosteje zahtevane informacije po posameznih vsebinskih sklopih
     – o vpisu otrok
– o prostih mestih v vrtcu
– o ceni programa vrtca
– o dejavnostih za otroke, ki niso vključeni v vrtec
– o obogatitvenih programih

Ravnatelj
mag. Gvido Cigale, univ. dipl. psih.