VPIS OTROKA V VRTEC

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Vrtec enkrat letno objavi javni poziv za vpis predšolskih otrok v vrtec za prihodnje šolsko leto.

Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba.

Če je v vrtec vpisanih več otrok kot je v vrtcu oz. posamezni enoti prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi ODLOKA o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Martin Krpan Cerknica (Ur. l. RS, št. 26/2011), ki si ga lahko ogledate TUKAJ. V Ur. l. RS, št. 62/2017 Je bil objavljen Odlok o spremembi Odloka o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Martin Krpan Cerknica, ki si ga lahko ogledate TUKAJ.

Vse starše otrok, ki pridejo v vrtec s prvim septembrom povabimo na skupno srečanje v juniju, kjer jim predstavimo vrtec in značilnosti uvajalnega obdobja, da bi bil prehod otroka iz družine v vrtec čim manj stresen. Vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice pa jih pred začetkom novega šolskega leta povabita na pogovor pred vstopom otroka v vrtec.

V primeru, da vlagatelj odda vlogo kadarkoli po poteku roka za prijavo na javni vpis novincev in v vrtcu ni prostih mest, vrtec vlagatelja pisno obvesti o postopku sprejema otroka ob nastanku prostega mesta oz. o obravnavi njegove vloge na komisiji za sprejem otrok.

Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

MENJAVA ENOTE

Otroci, ki so že sprejeti v vrtec in katerih starši oddajo pisno vlogo za premestitev otroka v drugo enoto vrtca do 31.marca tekočega leta, imajo prednost pred še ne sprejetimi otroci.

IZPIS OTROKA IZ VRTCA

Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15 dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem, ko vrtec prejme izpolnjen obrazec “Izjava staršev o izpisu otroka iz vrtca”. V nasprotnem primeru vrtec obračuna ob izpisu stroške za dodatnih 15 dni prisotnosti otroka v vrtcu.

V osmih dneh od izpisa mora upravičenec do znižanega plačila vrtca pristojnemu Centru za socialno delo sporočiti spremembo z Obrazcem za sporočanje sprememb, kateremu je potrebno priložiti tudi fotokopijo izpisnice.

REZERVACIJA

Starši otrok, za katere je Občina Cerknica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi odsotnosti otroka, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca letno.
Starši plačajo rezervacijo v višini 50 % prispevka, določenega z odločbo o višini plačila za program vrtca brez stroškov nepripravljene hrane. Starši so dolžni odsotnost otroka pisno napovedati najmanj en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka.
Razliko med plačilom rezervacij staršev in ekonomsko ceno programa krije občina.
Starši otrok drugih občin, za katere Občina Cerknica po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, morajo pridobiti pisno soglasje od občine, v kateri imajo stalno bivališče, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega otroka vključenega v vrtec.