Javni poziv za vpis predšolskih otrok v Vrtec Martin Krpan Cerknica za šolsko leto 2021/2022

Vrtec Martin Krpan Cerknica objavlja razpis za vpis predšolskih otrok v dnevni program vrtca za šolsko leto 2021/2022 (vpis z dnem 1. 9. 2021).

Vpisni postopek bo prilagojen varovalnim ukrepom v zvezi z epidemijo Covid-19. Obrazec za vpis Vloga za sprejem otroka v dnevni program Vrtca Martin Krpan Cerknica dobite na spletni strani vrtca (http://www-vrtec.cerknica.si, pod zavihkom »Obrazci in vloge«). V kolikor nimate možnosti tiskanja, nam to sporočite na tel. št. 01/70-50-079. Na želen naslov vam ga bomo poslali po pošti.

Izpolnjen obrazec Vloga za sprejem otroka v dnevni program Vrtca Martin Krpan Cerknica, posredujte v vrtec, najkasneje do srede, 31.3.2021, na enega izmed naslednjih načinov:

  • priporočeno po pošti na naslov: Vrtec Martin Krpan Cerknica, Cesta na Jezero 17, 1380 Cerknica ali
  • na e-naslov: uprava@vrtec-cerknica.si ali
  • v poštni nabiralnik pred glavnim vhodom enote Cerknica.

Starši/skrbniki boste o sprejemu otroka v vrtec pisno obveščeni najpozneje do konca meseca junija 2021.

V primeru, da bo prijav za sprejem otrok v programe vrtca z dnem 1. 9. 2021 več, kot je prostih mest, bo v skladu z Odlokom o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Martin Krpan Cerknica (Ur. l. RS, št. 26/2011 in 62/2017) o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec.

1. člen Odloka o spremembi Odloka o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Martin Krpan Cerknica (Ur. l. RS, Št. 62/2017) pravi, da komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:

zap. št.kriterijšt. točk
1Prebivališče:

–          otrok in eden od staršev/skrbnikov ima, na zadnji dan roka za oddajo vloge, stalno prebivališče na območju Občine Cerknica

–          ali otrok tujcev, ki ima skupaj vsaj z enim od staršev/skrbnikov, na zadnji dan roka za oddajo vloge, stalno ali začasno prebivališče na območju Občine Cerknica

70
2Otrok z razvojnimi in drugimi zdravstvenimi težavami:

–          potrdilo o oddaji popolne vloge za začetek postopka o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami

–          mnenje multidisciplinarnega tima, ki otroka obravnava, da je zaradi otrokovih (razvojnih) težav nujna vključitev v vrtec

–          Odločba centra za socialno delo o pravici do dodatka za nego otroka, ki mora biti veljavna na dan, ki je v razpisu določen za sprejem otrok v vrtec

40
3Otroci, ki jim je bil odložen vpis v osnovno šolo30
4Otrok, ki je bil v preteklem šolskem letu uvrščen na čakalni seznam, pa med šolskim letom ni bil sprejet v Vrtec Martin Krpan Cerknica, zaradi pomanjkanja prostih mest v vrtcu, če starši/skrbniki niso odklonili ponujenega mesta50
5Otrok staršev, ki imajo enega ali več sorojencev že vključenih v Vrtec Martin Krpan Cerknica, razen ko ta otrok v tekočem koledarskem letu dopolni starost šestih let in vključujejo otroka, ki na dan, ki je v javnem razpisu/pozivu opredeljen kot datum sprejema otrok v vrtec, dopolni starost najmanj 11 mesecev in zanj starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta za poln delovni čas10
6Vloga oddana za Vrtec Martin Krpan Cerknica istočasno za dva ali več otrok iz iste družine, kjer oba ali vsi otroci na dan, ki je v javnem razpisu/pozivu opredeljen kot datum sprejema otrok v vrtec dopolnijo starost najmanj 11 mesecev in starši za nobenega od otrok ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta za polni delovni čas10
7Število otrok v družini – en otrokvsak otrok 5 točk

Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.

 

Pomembno: Staršem, ki so Vloge za sprejem otroka v dnevni program Vrtca Martin Krpan Cerknica že oddali, le-teh ni potrebno ponovno oddajati.

Dodatne informacije dobite po telefonu pri svetovalni delavki na tel. št. 01/70-50-077 od 8. do 14. ure.

 

Skip to content