Mesečni arhiv: oktober 2013

Jabolko rdeče, hej

Jabolko rdeče, hej

Jabolka so že zrela je bilo izhodišče za temo Jabolko rdeče hej!, ki je v našem oddelku potekala cel oktober. Otroci so najprej slišali zgodbo Mala miška in veliko rdeče jabolko, nato pa še zgodbo Rdeče jabolko. Obe deklamaciji v povezavi z jabolki so si hitro zapomnili, tudi uganki o jablani in jabolkih jim nista bili pretežki.

Gradivo k točki 4

SVET STARŠEV V svetu staršev ima vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 1. roditeljskem sestanku. Prvi svet staršev skliče ravnatelj, ostale pa sklicuje predsednik sveta staršev. Svet staršev šteje 23 članov in se bo sestal 2x letno oz. po potrebi. Pristojnosti sveta staršev: – predlaga dodatne dejavnosti – daje soglasje k predlogom ravnatelja – daje mnenje o letnem delovnem načrtu – razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki – obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom – voli predstavnike v svet vrtca. Delo sveta staršev opredeljuje POSLOVNIK SVETA STARŠEV ZAKONODAJA V PREDŠOLSKI VZGOJI Predšolsko vzgojo v vrtcih urejata dva zakona, in sicer Zakon o organizaciji […]