Možnost koriščenja rezervacije

Spoštovani starši

Nekateri ste se obrnili name glede možnosti koriščenja rezervacije. Od 1. 1. 2021 je možno koristiti rezervacijo čez celo koledarsko leto, vendar največ dva meseca letno, pri čemer neprekinjena odsotnost ne sme biti krajša od enega meseca. Kdor bi torej koristil rezrevacijo v mesecu februarju, lahko poleti koristi le še en mesec rezervacije. Rezervacijo sicer lahko začnete koristiti katerikoli dan v mesece (npr. mogoče je koristiti od 8. 2. 2021 do 7.3. 2021). Tisti, ki imate v vrtcu več otrok lahko rezervacijo koristite za starejšega otroka. Za čas rezervacije plačate 50% cene programa. Tisti, ki ste iz drugih občin, se morate glede rezervacije pozanimati v svoji občini.

Izjemoma bomo napoved rezervacije (obrazec je na spletni strani) sprejeli neglede na to, da ne bo vložena teden dni pred začetkom koriščenja, saj so se okoliščine nenadoma spremenile.

V nadaljevanju podajam izsek iz Odloka o določitvi cen programa v Vrtcu Martin Krpan Cerknica:

Starši otrok, za katere je Občina Cerknica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi odsotnosti otroka, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca letno.

Starši plačajo rezervacijo v višini 50 % prispevka, določenega z odločbo o višini plačila za program vrtca brez stroškov nepripravljene hrane. Starši so dolžni odsotnost otroka pisno napovedati najmanj en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka.Razliko med plačilom rezervacij staršev in ekonomsko ceno programa krije občina.

Starši otrok drugih občin, za katere Občina Cerknica po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, morajo pridobiti pisno soglasje od občine, v kateri imajo stalno bivališče, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za najstarejšega otroka vključenega v vrtec.

Skip to content