Živeti, igrati in učiti se v naravi – predstavitev projekta Erasmus+

Živeti, igrati in učiti se v naravi – predstavitev projekta Erasmus+

V šolskem letu 202/2021 smo bili uspešni s prijavo na mednarodni projekt Erasmus+.

Glede na Evropski razvojni načrt vrtca ter upoštevajoč prednostno nalogo se naš vrtec s projektom “ŽIVETI, IGRATI IN UČITI SE V NARAVI” prvič vključuje v mednarodno sodelovanje s prijavo v program Erasmus+ KA101. S tem želimo v strokovno delo vnesti širšo, evropsko dimenzijo (trajnostni razvoj, varovanje okolja, vzgoja otrok o pomenu ohranjanja in
varovanja evropskih gozdov, uvajanje zdravega življenjskega sloga).

Za uspešno doseganje zastavljenih ciljev moramo okrepiti obstoječe oblike sodelovanja in vzpostaviti nove. Kakovost strokovnega dela z otroki bomo izboljšali in nadgradili, zato želimo spoznati nove, drugačne, izvirnejše, sodobnejše pristope iz nekaterih državah (predvsem skandinavskih), kjer je gozdna pedagogika že uveljavljena. Želimo spoznati najučinkovitejše in najboljše strategije, izboljšati kakovost svojega dela ter vnesti v naš prostor trajnejše spremembe.

Dolgoročno želimo v naš vrtec vnesti čim več elementov gozdne pedagogike, kjer bodo otroci večino časa, ki ga preživijo v vrtcu, zunaj, se tam igrali, raziskovali in se učili iz okolja, ki jih obdaja. V prihodnosti se želimo vključiti v evropsko mrežo gozdnih vrtcev.

S projektom, s katerim vstopamo v mednarodni prostor, bodo udeleženci mobilnosti, poleg omenjenih kompetenc, potrebnih pri delu z otroki, krepili tudi komunikacijske sposobnosti, sposobnosti dela v skupini in timskega načrtovanja, spoznavanje medkulturnih razlik, sposobnosti prilagajanja, samoiniciativnosti, komuniciranja v tujem jeziku, navezovanje
novih poznanstev.

Z vključevanjem najboljših praks in metod dela bo vrtec postal bolj odprta in moderna ustanova, hkrati pa se bodo z navezanimi stiki ponudile priložnosti za nadaljnje sodelovanje v drugih projektih Erasmus+.

Da bi kot strokovni delavci otrokom znali zagotoviti pogoje za izkustveno učenje v najboljši meri, moramo najprej dvigniti raven svojega znanja. S pomočjo uvajanja novih metod in primerov dobrih praks, povečanja kompetenc strokovnih delavcev na področju gozdne pedagogike, bomo dolgoročno dosegli naslednje cilje:

  • Izkoristiti naravno okolje kot prostor za učenje, igranje, raziskovanje in izvedbo dnevne rutine.
  • Otrokom približati gozd (naravo) kot vir zabave, sprostitve in neštetih možnosti za razvijanje socialnih veščin.
  • Dvigniti/podaljšati čas, ki ga otroci v vrtcu preživijo na prostem.
  • Ozaveščati starše o pomenu bivanja in gibanja v naravnih okoljih ter kako to pozitivno vpliva na vsestranski otrokov razvoj.

Celoten projekt bodo predstavili vodstvu in sodelavcem (cilje, aktivnosti, pričakovane učinke, mobilnosti, izmenjava dobrih praks…) na predavanjih in delavnicah ter s predstavitvami na spletnih straneh. Strokovni delavci bodo začeli spremembe uvajati v svojih oddelkih.

Starše bodo o projektu seznanili na roditeljskih sestankih ter zanje pripravili publikacijo na spletni strani vrtca in v tiskani obliki, lokalnemu okolju bodo projekt predstavili preko občinskih medijev, širši javnosti pa preko e-Twinninga in na portalu Erasmus plus Project Results.

Skip to content